top of page

Algemene voorwaarden Pedicure Oosterhout

 

Artikel 1. Algemeen

 • Pedicure Oosterhout is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18079897 en is als PROVOET lid aangesloten bij de brancheorganisatie van pedicures.

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de pedicure praktijk en een cliënt waarop Pedicure Oosterhout deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Diensten

 • Pedicure Oosterhout zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via de beroepscode en Het Handboek voor de pedicure en richtlijnen.

Artikel 3. Afspraken

 • Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt.

 • Bij verhindering dient de cliënt deze z.s.m. – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure Oosterhout door te geven. Dit kan telefonisch of per e-mail.

 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure Oosterhout 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

 • Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure Oosterhout de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 • Bij verhindering van de afspraak door Pedicure Oosterhout, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van tevoren.

 • Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Tarieven en betaling

 • Pedicure Oosterhout vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Oosterhout

Artikel 5. Personeel in de praktijk

 • Indien Pedicure Oosterhout dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

Artikel 6. Persoonsgegevens en privacy

 • De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure Oosterhout door middel van een intake formulier. De persoonlijke gegevens worden door Pedicure Oosterhout opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Artikel 7. Geheimhouding

 • Pedicure Oosterhout is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicure Oosterhout verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Pedicure Oosterhout kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 • Pedicure Oosterhout is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal

 • De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Pedicure Oosterhout.

 • Diefstal wordt door Pedicure Oosterhout altijd gemeld bij de politie.

Artikel 10. Garantie

 • Pedicure Oosterhout geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

  • de cliënt verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt

Artikel 11. Klachten

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze z.s.m., doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk (per mail) worden gemeld aan Pedicure Oosterhout

 • Pedicure Oosterhout dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Oosterhout de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicure Oosterhout en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. (https://mijn.provoet.nl/consumenten/klachten)

Artikel 12. Gedrag

 • De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemene aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Oosterhout het recht de cliënt toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Pedicure Oosterhout en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

bottom of page